«Corpus Christi», un pretext…

Duminică, 11 aprilie 2010

Am postat textul de mai jos pe Facebook, ca urmare a unui e-mail pe care l-am primit. Cred că subiectul nu ține numai de religie, de aceea îl public și aici… Sper să fie citit și interpretat în mod corect.

Redau aici traducerea în română a textului, scris inițial în franceză.


*        *

*

Am primit recent un e-mail anonim (vezi textul in josul paginii) care anunța difuzarea, vara aceasta, a unei noi „producții cinematrogafice” sub titlul ”Corpus Christi”. Nu, n-ar fi vorba despre sărbătoarea Trupului și Sângelui Domnului (Fronleichnam în Germania), nici măcar despre orașul texan omonim, ci despre o nouă poveste hot (și hit) concepută pentru a șoca, deci pentru a fi vândută pe seama religiei creștine.

Se pare că este vorba, totuși, despre un hoax (http://www.hoax-slayer.com/corpus-christi-gay-jesus-movie-hoax.shtml; http://www.snopes.com/politics/religion/gayjesus.asp), adică despre o informație falsă transmisă pe internet pentru naivii gata să înghită orice. Dar, ideea în sine, pusă în scenă sau nu, constituie încă un atac împotriva credinței creștine.


De la „Ultima tentație a lui Christos” și de la „Codul lui Da Vinci” (și alte romane de Dan Brown), foamea de publicitate rapidă și facilă, direct proporțională cu scandalul pe care îl provoacă, generează sacrilegii a căror valoare de piață nu mai este singura măsură care contează. Conotațiile politice nu mai sunt de neglijat.

Sunt protejate din ce în ce mai mult, cu o grijă militantă, cu o voluptate umanistă demnă de o cauză mai bună și câteodată chiar cu o furie democratică suspectă, totae susceptibilitățile, drepturile și demnitatea tuturor minorităților posibile: religioase, rasiale, naționa, etnice, sexuale, culturale, etc…. Islamul a devenit un tabu, orice remarcă critică referitoare la un evreu riscă să fie taxată ca antisemitism, a fost inventat acea ”pollitical correctness” („corectitudine politică”) în numele căreia unele apelative au devenit peiorative, frizând absurdul… Un negru nu mai este un negru, nici măcar o persoană de culoare, ci un „afroamerican”, un „afrofrancez”, ba chiar un „afrosuedez”. Negrii din Africa ar fi, fără îndoială, „afroafricani”. Gitanii sau țiganii sunt de-acum „rromi”… Homosexualii, ”gays”… Handicapații sunt numiți „persoane cu dizabilități”… Obezii, „supraponderali”… Și lista cuvintelor surghiunite poate continua. De nu, e insultă, intoleranță, discriminare, rasism, ba chiar fascism.

Cu toate acestea, un titlu de film ca White men can’t jump” („Albii nu pot sări” – de Ron Shelton cu Wesley Snipes, 1992) nu este decât o glumă amabilă, în timp ce un titlu imaginar ca ”Black men can’t think” („Negrii nu pot gândi”) ar fi, fără îndoială, o gravă insultă rasială.

În numele pluralității credințelor s-au înlocuit crucile roșii de pe ambulanțe cu niște asteriscuri albastre și acum se vrea impunerea aceluiași lucru și farmaciilor. În Israel, ambulanțele poartă Steaua lui David și în Turcia Semiluna roșie, dar cui îi pasă, deși cele două state se pretind laice!

În aceeași nepăsare cu privire la drepturile majorității, devenită, la rândul ei, minoritate în ansamblul drepturilor omului și al drepturilor colective, nimeni nu pare să se îngrijoreze atunci când discriminările devin pozitive, când cenzura din media și din viața cotidiană devine orwelliană.

În fața acestei situații, ne punem întrebarea qui prodest?. Răspunsul nu este evident și este dificil de dat unul. Fiecare dintre noi are propriile sale răspunsuri. Un lucru e cert și sigur, îndurăm o degradare morală în numele unei false libertăți de conștiință și al unei libertăți de expresie cu geometrie variabilă.

Fie că e un adevăr sau o ficțiune, ideea unui scenariu sexual legat de numele lui Isus este o impietate pe care biserica noastră o îndură, o dată în plus, cu compuncțiune, cu smerenie christică. Ar fi poate timpul ca legile să pedepsească nu numai antisemitismul, rasismul, antiislamismul, ci de asemenea și anticreștinismul. Este necesar ca o solidaritate ecumenică să se impună și să reacționeze la acest gen de indolență pe care o adoptă societatea civilă occidentală, prea ocupată să vegheze la tot felul de drepturi mai mult sau mai puțin bizare și exotice.

Într-o perioadă în care Europa suportă o islamizare demografică (16 milioane în 2007 în Uniunea Europeană și potrivit lui Don Melvin populația musulmană din Europa – excluzând Rusia – se va dubla până în 2020), a prezerva valorile religiei, civilizației și moralei creștine depășește credința și devine de asemenea o datorie patriotică europeană.

Perspectiva – fie și îndepărtată – a unei Semilune în vârful săgeții catedralei Notre Dame sau al Domului din Köln nu este chiar atât de nebună pe cât ar părea, din moment ce bazilica bizantină Sfânta Sofia din Constantinopol (Istanbul), construită ca biserică creștină în secolul al VI-lea, a fost transformată în moschee în secolul al XV-lea, după 900 de ani.

À bon entendeur salut!

*         *

*
«”Corpus Christi” este un film care ar trebui să iasă anul acesta în iunie – august. Un film dezgustător, pregătit să apară în America anul acesta, îl infățișează pe Isus și pe discipolii săi ca homosexuali! Ca piesă, subiectul s-a jucat în teatre o vreme. Este intitulat ”Corpus Christi” ceea ce înseamnă ”Corpul lui Christos”. Este o batjocură revoltătoare la adresa Domnului nostru. Dar putem face o diferență. De aceea va trimit acest e-mail. Daca îl trimiteți mai departe, poate vom fi în măsură să prevenim difuzarea acestui film în America. Să luam poziție în favoarea celui în care credem și să oprim bătaia de joc la adresa lui Isus Christos Mântuitorul nostru. Unde ne situăm ca creștini? Cu riscul unui mic deranj, trimit și eu mai departe acest mesaj tuturor celor care cred că-l vor aprecia. Vă rog ajutați-ne să împiedicăm asemenea ofense aduse Domnului nostru. Nu există nicio petiție de semnat, nicio limită de timp, sau număr minim de persoane către care să trimiți asta… Îți va lua mai puțin de 2 minute! Dacă nu te interesează și dacă nu ai cele 2 minute necesare pentru a face asta, te rog nu te plânge atunci când Dumnezeu nu va avea nici El timp pentru tine pentru că El este mult mai ocupat decât suntem noi. Hei, merită o încercare! Aparent, unele regiuni din Europa au respins deja filmul. Tot e avem nevoie este multă rugăciune și multe e-mail-uri. TRIMITE MAI DEPARTE!»
***
© Alexandru Dan Mitache • 2010

«Corpus Christi», un prétexte…

Sâmbătă, 10 aprilie 2010

Am postat textul de mai jos pe Facebook, ca urmare a unui e-mail pe care l-am primit. Cred că subiectul nu ține numai de religie, de aceea îl public și aici… Sper să fie citit și interpretat în mod corect.

Îmi cer scuze celor care nu știu franceza.*           *

*


J’ai reçu récemment un couriel anonime (voir le texte en bas) annonçant la sortie, cet été, d’une nouvelle „production cinématographique” sous le titre de „Corpus Christi”. Non, il ne s’agirait pas de la Fête-Dieu (Fronleichnam en Allemagne), ni même de la ville texane omonime, mais d’une autre histoire hot (et hit) conçue pour choquer, donc pour être vendue aux dépenses de la religion chrétienne.

Il paraît qu’il s’agit pourtant d’un hoax (http://www.hoax-slayer.com/corpus-christi-gay-jesus-movie-hoax.shtml; http://www.snopes.com/politics/religion/gayjesus.asp), c’est-à-dire d’une fausse information transmise sur l’internet à l’intention des naifs prêts à avaler n’importe quoi. Mais, l’idée en soi, mise en scène ou pas, constitue encore une attaque contre la foi chrétienne.


Depuis „La Dernière Tentation du Christ” et „Le Code de Da Vinci” (et autres romans de Dan Brown), la faim d’une publicité rapide et facile, directement proportionnelle au scandale qu’elle provoque, engendre des sacrilèges dont la valeur de marché n’est plus la seule mesure qui compte. Les connotations politiques ne sont plus à négliger.


On protège de plus en plus, avec un soin militant, avec une volupté humaniste digne d’une cause meilleure et parfois même avec une râge démocratique suspecte, toutes les susceptibilités, les droits et la dignité de toutes les minorités possibles: réligieuses, raciales, nationales, ethniques, sexuelles, culturelles, etc…. L’Islam est devenu un tabou, toute remarque critique au sujet d’un juif risque d’être taxée comme anti-sémitisme, on a inventé la „pollitical correctness” („correctitude pollitique”) au nom de laquelle certaines appellations sont devenues péjoratives, frisant l’absurde… Un noir n’est plus un noir, ni même une personne de couleur, mais un „afroaméricain”, un „afrofrançais”, voire un „afrosuédois”. Les noirs d’Afrique seraient, sans doûte, des „afroafricains”. Les gitans ou les tsiganes sont désormais des „rroms”… Les homosexuels des „gays”… Les handicapés sont appelés „des personnes avec disabilités”… Les obèses des „surpondéraux”… Et la liste des mots bannis peut continuer. Sinon, c’est l’insulte, l’intolérence, la discrimination, le racisme, voire le fascisme.

Pourtant, un titre de film comme „White men can’t jump” (de Ron Shelton avec Wesley Snipes, 1992) n’est qu’une aimable blague, tandis qu’un titre imaginaire comme „Black men can’t think” serait, certainement, une grave insulte raciale.

Au nom de la pluralité des fois on a remplacé les croix rouges des ambulances avec des astérisques bleus et maintenant on veut imposer la même chose aux pharmacies. En Israel, les ambulances portent l’Étoile de David et en Turquie le Croissant rouge, mais on s’en fout, bien que les deux états se prétendent laïques!

Dans la même insouciance à l’égard des droits de la majorité, devenue, à son tour, minorité dans l’ensemble des droits de l’homme et des droits collectifs, personne ne semble s’inquiéter quand les discriminations deviennent positives, quand la censure dans les médias et dans la vie cotidienne devient orwellienne.

Devant tout ça, on se pose la question qui prodest?. La réponse n’est pas évidente et il est difficile à y répondre. Chacun d’entre nous a ses propres réponses. Une chose est certe et certaine, nous subissons une dégradation morale au nom d’une fausse liberté de conscience et d’une liberté d’expression à géometrie variable.

Que ce soit une verité ou une fiction, l’idée d’un autre scénario sexuel lié au nom de Jésus est une impiété que notre église subit, une fois de plus, avec componction, avec l’humilité christique. Il serait peut-être temps que des lois punissent non pas seulement l’anti-sémitisme, le racisme, l’anti-islamisme, mais égalememtet l’anti-christianisme. Il est nécessaire qu’une soldarité œcuménique s’impose et réagisse à ce genre de laisser-faire que la société civile occidentale adopte, trop occupée à veiller à toute sorte de droits plus ou moins bizarres et exotiques.

À l’époque où l’Europe subit une islamisation démographique (16 millions en 2007 dans l’Union Européenne et selon Don Melvin la population musulmane en Europe – en dehors de la Russie – atteindra son double jusqu’en 2020) préserver les valeurs de la religion, de la civilisation et de la morale chrétienne dépasse la foi et devient aussi un devoir patriotique européen.

La perspective – bien que lointaine – d’un Croissant au sommet de la flèche de Notre Dame ou du Dôme de Cologne n’est pas aussi folle que ça puisse paraître, puisque la basilique byzantine Sainte Sophie de Constantinople (Istanbul), bâtie comme église chrétienne au VI-ème siècle, fut transformée en mosquée au XV-ème siècle, après 900 ans.

À bon entendeur salut!

*         *

*
«”Corpus Christi” is a film, due to be released this June to August. A disgusting film, set to appear in America later this year, depicts Jesus and his disciples as homosexuals! As a play, this has already been in theatres for a while. It’s called „Corpus Christi” which means „The Body of Christ”. It’s revolting mockery of our Lord. But we can make a difference. That’s why I am sending this e-mail to you. If you do send this around, we just might be able to prevent this film from showing in America. Let’s stand for what we believe in and stop the mockery of Jesus Christ our Savior. Where do we stand as Christians? At the risk of a bit of inconvenience, I’m forwarding this to all I think would appreciate it, too. Please help us prevent such offenses against our Lord. There is no petition to sign, no time limit, or minimum number of people to send this to… It will take you less than 2 minutes! If you are not interested and do not have the 2 minutes it will take you to do this, please don’t complain when God does not have time for you because He is far busier than we are. Hey, it’s worth a shot! Apparently, some regions in Europe have already banned the film. All we need is a lot of prayer and a lot of e-mails. JUST GET THE WORD OUT!»

***

© Alexandru Dan Mitache • 2010